Müügitingimused

/ Tootekataloog / Müügitingimused

Skinesthetic OÜ kauba müügitingimused

  1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad e-poe klientide (edaspidi Klient) ja e-poe wwwskinprof.eu omaniku SkinEsthetic OÜ (registrikood 14219104, asukoht Roosi 28-1, Tartu, Eesti, kontakttelefon +37255601259, e-post eshop@skinprof.eu) (edaspidi Skinesthetic) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 Müügitingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat seadust ning vaidluse korral allub vaidluse lahendamine Tartu maakohtu Tartu kohtumajale.

1.3 Skinesthetic jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Muudatused jõustuvad alates vastava informatsiooni ilmumisest Skinesthetic e-poe veebilehel ning kehtivad tellimustele, mis on tehtud peale muudatuste avaldamist.

  1. Hinnakiri

2.1 Skinesthetic e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes. Hindandele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks 20%, kui seadusest ei tulene teisiti. Skinesthetic on registreeritud Maksu- ja Tolliametis, käibemaksukohustuslase nr EE101967518.

2.1 Kauba hinnale lisandub transpordi maksumus vastavalt Skinesthetic e-poes märgitud hinnakirjale. Transpordi hind arvestatakse ja lisatakse hinnale eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressitele, tuleb teha erinevad tellimused.

  1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1 Tellimuse eest tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: ülekandega pangakontole, sobiva pangalingiga (Eesti, Soome, Läti ja Leedu) ning Visa, Maestro või Mastercard kaardimaksega. Klient maksab 100% tellimuse summast (sealhulgas transpordi hinna) tellimuse kinnitamiseks.

3.2 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti. Iga järgneva tellimuse kohta loetakse sõlmituks eraldiseisev leping. Käesolevad müügitingimused loetakse müügilepingu osaks.

  1. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1 Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja raha laekumise vahele jäävate päevade võrra. Kui tarneaja sisse jääb nädalavahetus või riiklik püha, pikeneb tarneaeg automaatselt vastava arvu päevade võrra.

4.2 Skinesthetic annab tellitud kauba Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kullerile (Itella SmartPOST, Omniva, DPD) üle hiljemalt tellimuse eest raha laekumisele järgneval tööpäeval. Skinesthetic teavitab klienti koheselt, kui kauba üleandmine käesolevas punktis sätestatud ajal pole võimalik. Kaup toimetatakse Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Skinesthetic ei vastuta tarneviivituse eest, mis on tingitud tarnet teostava ettevõtte viivitusest. Samuti ei vastuta Skinesthetic, kui Kliendi poolt edastatud kontaktandmed on ebatäpsed või ei toimi ning kaupa pole võimalik seetõttu üle anda.

4.3 Enne kauba vastuvõtmist soovitab Skinesthetic üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Skinesthetic kaupa mitte vastu võtta. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile eshop@skinprof.eu.

4.4 Kaup loetakse Kliendile üle antuks alates hetkest, kui kuller on kauba Kliendile üle andnud. Klient loetakse vastuvõtuviivitusse sattunuks, kui kaup on kulleri poolt kohale toimetatud ning Klient pole seda hiljemalt ühe tööpäeva jooksul vastu võtnud (v.a p-s 4.3 sätestatud juhul).

  1. Lepingust taganemine ja kauba tagastamine, pretensioonide esitamine

5.1 Vastavalt Eesti Võlaõigusseaduse (VÕS) § 56 lg-le 1 on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2 Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf#. Klient ei pea kasutama eelviidatud tüüpvormi, kui ta esitab taganemisavalduse muus vormis kirjalikult arusaadaval ja juriidiliselt korrektsel kujul. Muuhulgas peab Klient taganemisavalduses ära märkima tellimuse numbri, millest taganetakse, ja pangakonto, millele tuleb tagastada Kliendi poolt makstud tasud. Taganemisavaldus peab olema Kliendi poolt ära saadetud hiljemalt p-s 5.1 sätestatud tähtaja jooksul Skinesthetic p-s 1.1 toodud e-posti või postiaadressil. P-s 5.1 sätestatud taganemise tähtaja möödalaskmisel kaotab Klient lepingust taganemise õiguse.

5.3 Lepingust taganemisel Klient tagastab kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest. Tagastatav kaup peab olema suletud originaalpakendis ja avamata. VÕS § 53 lg 4 p 41 kohaselt ei ole Kliendil taganemisõigust sellise suletud pakendis kauba suhtes, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud. Kui kaup on küll suletud pakendis, kuid muul viisil kahjustunud, vastutab Klient kauba väärtuse vähenemise eest VÕS § 562 lg-s 4 sätestatud tingimustel. Klient kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (VÕS § 562 lg 3), v.a juhul kui kauba tagastamise põhjuseks on kauba puudus või vale kaup (vt p 5.5).

5.4 Skinesthetic tagastab taganetud lepingu alusel makstud tasu Kliendile seaduses sätestatud tähtaja jooksul, eeldusel, et kaup on tagastatud eelnevalt Skinesthetic`ule (VÕS § 561 lg 5). Kliendile tagastatavad summad kantakse Kliendi poolt taganemisavalduses näidatud pangakontole või muule Skinesthetic`ule teadaolevale Kliendi kontole.

5.5 Vastavalt VÕS § 220 lg-le 1 tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kauba mittevastavuse korral lepingutingimustele saab Klient tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, muuhulgas saab Klient nõuda mittenõuetekohase kauba väljavahetamist, taganeda lepingust või nõuda kahju hüvitamist, arvestades käesolevates müügitingimustes sätestatut. Kauba puuduse ilmnemisel kohustub Klient teavitama Skinesthetic`ut kirjalikult ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed, toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod), tellimuse number.

5.5 Skinesthetic võib igal ajal lepingust taganeda, teavitades sellest Klienti ning tagastades Kliendile lepingu alusel tasutud summad, kuid tellitud kaup on laos otsas või selle tarne on muul põhjusel takistatud.

  1. Vastutus

6.1 Skinesthetic vastutab Kliendi ees lepingutingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses, kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

6.2 Skinesthetic vastutab otsese varalise kahju eest, mis on tekitatud Kliendile mittenõuetekohase kauba saatmisega. Skinesthetic ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud kauba mittesihipärase või kasutusjuhiste vastase kasutamise tõttu. Samuti ei vastuta Skinesthetic, kui Klient on mõne toote koostises näidatud toimeaine suhtes allergiline või ilmneb mõni muu soovimatu kõrvalmõju. Skinesthetic ei vastuta Kliendile tekitatud mittevaralise (s.h moraalse) kahju ega saamata jäänud tulu eest.

  1. Muud tingimused

7.1 Skinesthetic kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja Kliendi teavitamiseks. Skinesthetic ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

7.2 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu kokkuleppel lahendada, võib Klient pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).

7.3 Müügitingimused on koostatud eesti, inglise ja vene keeles. Vastuolude esinemisel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

  1. Isikuandmete töötlus

Skinesthetic OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Skinesthetic OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile