Kauba tagastamine

/ Tootekataloog / Kauba tagastamine

  Lepingust taganemine ja kauba tagastamine, pretensioonide esitamine

 

 

  • Vastavalt Eesti Võlaõigusseaduse (VÕS) § 56 lg-le 1 on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
  • Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf#. Klient ei pea kasutama eelviidatud tüüpvormi, kui ta esitab taganemisavalduse muus vormis kirjalikult arusaadaval ja juriidiliselt korrektsel kujul. Muuhulgas peab Klient taganemisavalduses ära märkima tellimuse numbri, millest taganetakse, ja pangakonto, millele tuleb tagastada Kliendi poolt makstud tasud. Taganemisavaldus peab olema Kliendi poolt ära saadetud hiljemalt p-s 5.1 sätestatud tähtaja jooksul Skinesthetic p-s 1.1 toodud e-posti või postiaadressil. P-s 5.1 sätestatud taganemise tähtaja möödalaskmisel kaotab Klient lepingust taganemise õiguse.
  • Lepingust taganemisel Klient tagastab kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest. Tagastatav kaup peab olema suletud originaalpakendis ja avamata. VÕS § 53 lg 4 p 41kohaselt ei ole Kliendil taganemisõigust sellise suletud pakendis kauba suhtes, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud. Kui kaup on küll suletud pakendis, kuid muul viisil kahjustunud, vastutab Klient kauba väärtuse vähenemise eest VÕS § 562 lg-s 4 sätestatud tingimustel. Klient kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (VÕS § 562 lg 3), v.a juhul kui kauba tagastamise põhjuseks on kauba puudus või vale kaup (vt p 5.5).
  • Skinesthetic tagastab taganetud lepingu alusel makstud tasu Kliendile seaduses sätestatud tähtaja jooksul, eeldusel, et kaup on tagastatud eelnevalt Skinesthetic`ule (VÕS § 561lg 5). Kliendile tagastatavad summad kantakse Kliendi poolt taganemisavalduses näidatud pangakontole või muule Skinesthetic`ule teadaolevale Kliendi kontole.
  • Vastavalt VÕS § 220 lg-le 1 tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kauba mittevastavuse korral lepingutingimustele saab Klient tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, muuhulgas saab Klient nõuda mittenõuetekohase kauba väljavahetamist, taganeda lepingust või nõuda kahju hüvitamist, arvestades käesolevates müügitingimustes sätestatut. Kauba puuduse ilmnemisel kohustub Klient teavitama Skinesthetic`ut kirjalikult ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed, toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod), tellimuse number.
  • Skinesthetic võib igal ajal lepingust taganeda, teavitades sellest Klienti ning tagastades Kliendile lepingu alusel tasutud summad, kuid tellitud kaup on laos otsas või selle tarne on muul põhjusel takistatud.