Müügi- ja andmekaitsetingimused

/ Tootekataloog / Müügi- ja andmekaitsetingimused

Skinesthetic OÜ kauba müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus

1.1 Müügitingimused kehtivad e-poe klientide (edaspidi Klient) ja e-poe wwwskinprof.eu omaniku SkinEsthetic OÜ (registrikood 14219104, asukoht Roosi 28-1, Tartu, Eesti, kontakttelefon +37255601259, e-post eshop@skinprof.eu) (edaspidi Skinesthetic) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2 Müügitingimustele kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivat seadust ning vaidluse korral allub vaidluse lahendamine Tartu maakohtu Tartu kohtumajale.

1.3 Skinesthetic jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Muudatused jõustuvad alates vastava informatsiooni ilmumisest Skinesthetic e-poe veebilehel ning kehtivad tellimustele, mis on tehtud peale muudatuste avaldamist.

 1. Hinnakiri

2.1 Skinesthetic e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes. Hindandele lisandub Eesti Vabariigis kehtiv käibemaks 20%, kui seadusest ei tulene teisiti. Skinesthetic on registreeritud Maksu- ja Tolliametis, käibemaksukohustuslase nr EE101967518.

2.1 Kauba hinnale lisandub transpordi maksumus vastavalt Skinesthetic e-poes märgitud hinnakirjale. Transpordi hind arvestatakse ja lisatakse hinnale eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Klient soovib kaupa toimetada erinevatele aadressitele, tuleb teha erinevad tellimused.

 1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1 Tellimuse eest tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi: ülekandega pangakontole, sobiva pangalingiga (Eesti, Soome, Läti ja Leedu) ning Visa, Maestro või Mastercard kaardimaksega. Klient maksab 100% tellimuse summast (sealhulgas transpordi hinna) tellimuse kinnitamiseks.

3.2 Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnituse või ettemaksu arve järgi tasumisele kuuluvast summast, juhul kui pole kokkulepitud teisiti. Iga järgneva tellimuse kohta loetakse sõlmituks eraldiseisev leping. Käesolevad müügitingimused loetakse müügilepingu osaks.

 1. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

4.1 Tellimuse kinnitusel toodud tarneaeg kehtib juhul, kui 100% tellimuse summast on tasutud tellimuse esitamise päeval. Tarneaeg lükkub edasi tellimuse esitamise ja raha laekumise vahele jäävate päevade võrra. Kui tarneaja sisse jääb nädalavahetus või riiklik püha, pikeneb tarneaeg automaatselt vastava arvu päevade võrra.

4.2 Skinesthetic annab tellitud kauba Kliendi poolt tellimuse vormistamisel valitud kullerile (Itella SmartPOST, Omniva, DPD) üle hiljemalt tellimuse eest raha laekumisele järgneval tööpäeval. Skinesthetic teavitab klienti koheselt, kui kauba üleandmine käesolevas punktis sätestatud ajal pole võimalik. Kaup toimetatakse Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Skinesthetic ei vastuta tarneviivituse eest, mis on tingitud tarnet teostava ettevõtte viivitusest. Samuti ei vastuta Skinesthetic, kui Kliendi poolt edastatud kontaktandmed on ebatäpsed või ei toimi ning kaupa pole võimalik seetõttu üle anda.

4.3 Enne kauba vastuvõtmist soovitab Skinesthetic üle vaadata toote pakend. Nähtavate vigastuste korral soovitab Skinesthetic kaupa mitte vastu võtta. Vigastatud pakendiga toode tuleb tagastada kullerile ning saata informatsioon e-posti aadressile eshop@skinprof.eu.

4.4 Kaup loetakse Kliendile üle antuks alates hetkest, kui kuller on kauba Kliendile üle andnud. Klient loetakse vastuvõtuviivitusse sattunuks, kui kaup on kulleri poolt kohale toimetatud ning Klient pole seda hiljemalt ühe tööpäeva jooksul vastu võtnud (v.a p-s 4.3 sätestatud juhul).

 1. Lepingust taganemine ja kauba tagastamine, pretensioonide esitamine

5.1 Vastavalt Eesti Võlaõigusseaduse (VÕS) § 56 lg-le 1 on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2 Taganemisavalduse tüüpvorm on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf#. Klient ei pea kasutama eelviidatud tüüpvormi, kui ta esitab taganemisavalduse muus vormis kirjalikult arusaadaval ja juriidiliselt korrektsel kujul. Muuhulgas peab Klient taganemisavalduses ära märkima tellimuse numbri, millest taganetakse, ja pangakonto, millele tuleb tagastada Kliendi poolt makstud tasud. Taganemisavaldus peab olema Kliendi poolt ära saadetud hiljemalt p-s 5.1 sätestatud tähtaja jooksul Skinesthetic p-s 1.1 toodud e-posti või postiaadressil. P-s 5.1 sätestatud taganemise tähtaja möödalaskmisel kaotab Klient lepingust taganemise õiguse.

5.3 Lepingust taganemisel Klient tagastab kauba viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest. Tagastatav kaup peab olema suletud originaalpakendis ja avamata. VÕS § 53 lg 4 p 41 kohaselt ei ole Kliendil taganemisõigust sellise suletud pakendis kauba suhtes, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud. Kui kaup on küll suletud pakendis, kuid muul viisil kahjustunud, vastutab Klient kauba väärtuse vähenemise eest VÕS § 562 lg-s 4 sätestatud tingimustel. Klient kannab talle üleantud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (VÕS § 562 lg 3), v.a juhul kui kauba tagastamise põhjuseks on kauba puudus või vale kaup (vt p 5.5).

5.4 Skinesthetic tagastab taganetud lepingu alusel makstud tasu Kliendile seaduses sätestatud tähtaja jooksul, eeldusel, et kaup on tagastatud eelnevalt Skinesthetic`ule (VÕS § 561 lg 5). Kliendile tagastatavad summad kantakse Kliendi poolt taganemisavalduses näidatud pangakontole või muule Skinesthetic`ule teadaolevale Kliendi kontole.

5.5 Vastavalt VÕS § 220 lg-le 1 tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. Kauba mittevastavuse korral lepingutingimustele saab Klient tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, muuhulgas saab Klient nõuda mittenõuetekohase kauba väljavahetamist, taganeda lepingust või nõuda kahju hüvitamist, arvestades käesolevates müügitingimustes sätestatut. Kauba puuduse ilmnemisel kohustub Klient teavitama Skinesthetic`ut kirjalikult ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed, toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod), tellimuse number.

5.5 Skinesthetic võib igal ajal lepingust taganeda, teavitades sellest Klienti ning tagastades Kliendile lepingu alusel tasutud summad, kuid tellitud kaup on laos otsas või selle tarne on muul põhjusel takistatud.

 1. Vastutus

6.1 Skinesthetic vastutab Kliendi ees lepingutingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses, kui käesolevates tingimustes ei ole sätestatud teisiti.

6.2 Skinesthetic vastutab otsese varalise kahju eest, mis on tekitatud Kliendile mittenõuetekohase kauba saatmisega. Skinesthetic ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud kauba mittesihipärase või kasutusjuhiste vastase kasutamise tõttu. Samuti ei vastuta Skinesthetic, kui Klient on mõne toote koostises näidatud toimeaine suhtes allergiline või ilmneb mõni muu soovimatu kõrvalmõju. Skinesthetic ei vastuta Kliendile tekitatud mittevaralise (s.h moraalse) kahju ega saamata jäänud tulu eest.

 1. Muud tingimused

7.1 Skinesthetic kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja Kliendi teavitamiseks. Skinesthetic ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel. Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

7.2 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu kokkuleppel lahendada, võib Klient pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).

7.3 Müügitingimused on koostatud eesti, inglise ja vene keeles. Vastuolude esinemisel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

 1. Isikuandmete töötlus

Skinesthetic OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Skinesthetic OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

Privaatsuspoliitika

KLIENDIANDMETE KASUTAMINE

 
1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja SKINESTHETIC OÜ (edaspidi andmetöötleja).

1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;

3.1.2. Sünnikuupäev;

3.1.3. Telefoninumber;

3.1.4. E-posti aadress;

3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;

3.1.6. Arvelduskonto number;

3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.

3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:

3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine

3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil info@skinprof.eu.

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.skinprof.eu kaudu .

Lisa

 • Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta.

 

 • Kliendiandmete kasutamine otseturunduses on võimalik vaid kliendi nõusolekul, mille ta annab personaalse kontaktaadressi salvestamisega uudiskirja saajaks registreerumisel või kliendiks registreerumise vormil.

 

 •  Kliendil on võimalik Skinprof.eu lehel ost sooritada kas end eelnevalt kliendiks registreerides või ilma registreerimata. Ilma registreerimata ostu puhul on Klient kohustatud Müüjale avaldama järgmised isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-postiaadress ja kohaletoimetamise aadress. Klient on vastutav antud andmete õigsuse eest.

 

 •  Isikud, kes soovivad end Skinprof.eu lehel registreerida, peavad esitama enda kehtiva e-postiaadressi ja seadma parooli. Sel moel loob klient endale konto. Kliendi konto loomisel küsime järgmist infot: Kliendi nimi, sugu, sünnikuupäev, telefoninumber, e-posti aadress. Klient on vastutav enda poolt avaldatud isikuandmete õigsuse eest.

 

 • Klient võib igal ajal taganeda oma soovist personaalseid pakkumisi saada. Samuti on tal õigus nõuda ka enda andmete töötlemise lõpetamist või kustutamist juhul, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muudest õigusaktidest.

 

 • Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu kokkuleppel lahendada, võib Klient pöörduda Tarbijakaitseametisse või kohtusse (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).

 

 • Müügitingimused on koostatud eesti ja vene keeles. Vastuolude esinemisel lähtutakse eestikeelsest tekstist.